در حال بارگذاری ...
  • توسعه پوشش بیمه روستاییان و عشایر

    با دستور استاندار، همه روستائیان خراسان شمالی باید تا پایان سال زیرپوشش بیمه قرار بگیرند.

    به گزارش خبرنگار ما، با دستور استاندار، همه روستائیان خراسان شمالی باید تا پایان سال زیرپوشش بیمه قرار بگیرند. بنابراین، سازمان بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر برای آگاهی بخشی به جامعه هدف در شهرستان ها نشست هایی برگزار می کند.
    نشست ستاد توسعه بیمه کشاورزان روستائیان و عشایر در شهرستان های رازوجرگلان و گرمه برگزار شد.