در حال بارگذاری ...
 • بانک ها نظارت بر روند هزینه کرد تسهیلات روستایی و عشایری در اردبیل را افزایش دهند

  معاون استاندار اردبیل گفت: نظارت بر فرآیند هزینه کرد تسهیلات روستایی و عشایری در اولویت اول با خود بانک ها و موسسات عامل است.

  به گزارش خبرنگار ما، ارژنگ عزیزی در جلسه کمیته نظارت بر اشتغال پایدار روستایی استان اردبیل اظهار داشت: نظارت بر فرآیند هزینه کرد تسهیلات روستایی و عشایری در اولویت اول با خود بانک ها و موسسات عامل است.

  وی افزود: مبنای تصمیم گیری کمیته نظارت در رابطه با انحراف منابع و یا عدم اجرای تعهدات از سوی دریافت کنندگان باید طبق شیوه نامه و دستورالعمل اجرایی تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری باشد.

  ارژنگ عزیزی در جلسه کمیته نظارت بر اشتغال پایدار روستایی استان اردبیل اظهار داشت: نظارت بر فرآیند هزینه کرد تسهیلات روستایی و عشایری در اولویت اول با خود بانک ها و موسسات عامل است.

  وی افزود: مبنای تصمیم گیری کمیته نظارت در رابطه با انحراف منابع و یا عدم اجرای تعهدات از سوی دریافت کنندگان باید طبق شیوه نامه و دستورالعمل اجرایی تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری باشد.